لپه فامیلا که قابلیت میکروب زدایی دارد

لپه ها به عنوان اولین برگ های نهال عمل می کنند که در طول جوانه زنی بذر بیرون می آیند
پاسخ کامل: اجازه دهید در مورد لپه ها بحث کنیم ما اغلب اصطلاحاتی مانند دانه های دو لپه ای و دانه های تک لپه ای را می شنویم خوشحال می شوید اگر متوجه شوید که به دلیل لپه ها است که چنین طبقه بندی دانه ها ساخته شده است.
لپه ها بخشی از دانه ها هستند که اغلب به عنوان برگ دانه یا اولین برگ نهال شناخته می شوند لپه برگ دانه در جنین یک دانه است این به این دلیل است که آنها غذای گیاهی را که در طول جوانه زنی بذر بیرون می آید، تامین می کنند.

شما می توانید لپه فامیلا را در فروشگاه های معتبر شهر تهیه کنید.


بذرهایی که دارای لپه منفرد هستند را دانه های تک لپه ای می گویند مانند گندم، برنج، ذرت و غیره به دانه هایی که دارای دو لپه هستند، دانه های دو لپه ای می گویند، مانند گرم، نخود و غیره در گیاهانی مانند کاج و سایر اسپرم ها، می توانند وجود داشته باشند به اندازه هشت تا بیست لپه در یک دانه باشد
لپه ها سرشار از پروتئین، نشاسته و چربی هستند این مواد غذایی ذخیره شده در طول جوانه زنی به گیاهچه می رسد.

گاهی اوقات، لپه ها ممکن است در طول فرآیند جوانه زنی از نظر عملکرد فتوسنتزی شوند بنابراین نقش اصلی آنها در حمایت از تغذیه گیاه نوزاد در طول جوانه زنی بذر است.

کولئوپتیل و کلئوریزا به ترتیب از ساقه و ریشه در دانه های تک لپه ای محافظت می کنند آندوسپرم، یک بافت مغذی، که در طی لقاح مضاعف تشکیل می شود، مواد غذایی را برای جنین جوان تامین می کند. هم اندوسپرم و هم لپه ها مواد غذایی را ذخیره می کنند.