قیمت خرید انواع نارنگی از باغدار

یکی از مشکلات موجود برای کشاورزان تولیدکننده انواع مرکبات اعم از: نارنگی ساتسوما و پرتقال اختلاف بالای موجود بین قیمت خرید از باغدار و نرخ عرضه در بازار می باشد.
قیمت خرید از کشاورز به حدی پایین است که باعث می شود فرد تولید کننده حتی قادر به تامین نیاز های اولیه خویش و خانواده اش نبوده لذا این حرفه را رها نماید.
همچنین قیمت بالای عرضه در بازار باعث کم شدن توان خرید در مصرف کننده ها شده و باعث بی رونق شدن بازار خرید و فروش تولیدات داخلی می گردد.
همه ی این مشکلات به سبب وجود افرادی به نام واسطه یا دلال است که بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفته و به طمع منفعت بیشتر باعث ایجاد این قبیل اختلالات می گردند.