ساعت تیسوت 1853 بند چرمی تک موتوره در ساختمان پلاسکو آتش گرفت

ساعت‌ها برای قرن‌ها به‌عنوان قطعات مهم در مبلمان اتاق‌های نشیمن به شمار می‌رفتند که برای آن با اشکال تزئینی مختلف ساخته می‌شدند.

امروزه ساعت تیسوت 1853 بند چرمی تک موتوره بسیار کم به مرحله تولید می رسد

به غیر از ساعت شنی که از زمان تمدن یونان و روم برای اندازه گیری دوره های کوتاه و از پیش تعیین شده استفاده می شد، ساعت ها تا پایان قرن سیزدهم یا اواسط قرن چهاردهم که موتور اختراع شد به تعداد بسیار کم استفاده می شد بهار یا بهار واقعی، استفاده از مبلمان ساعت را در قرن شانزدهم گسترش داد.

نمونه‌های بسیار کنجکاوی از این دوره در موزه‌های لوور، برلین و وین نگهداری می‌شوند که شکل بیرونی ساختمانی دارند که تاج آن با گنبد کوچکی است که در آن ناقوس یا زنگ ساعت قرار دارد.

ساعت جیبی
ساعت های جیبی در اواسط قرن پانزدهم در فرانسه اختراع شدند، اندکی پس از استفاده از فنر مو در ساعت سازی در ابتدا شکلی استوانه‌ای داشتند که بسیار متفاوت و با هوس‌های عجیب و غریب بود و از اوایل قرن شانزدهم در نورنبرگ به شکل انبوه و بیضی شکل ساخته شدند که نام تخم‌های نورنبرگ نیز از آن گرفته شده است شهر آلمان و ایتالیا.

ساعت اتمی
نوشتار اصلی: ساعت اتمی
ساعت اتمی نوعی ساعت است که از فرکانس رزونانس اتمی معمولی برای تامین انرژی شمارنده خود استفاده می کند ساعت‌های اتمی اولیه مرجع خود را از یک میزر می‌گرفتند آژانس‌های استاندارد ملی دقت 10 تا 9 ثانیه در روز و دقتی برابر با فرکانس فرستنده رادیویی که میزر را پمپ می‌کند، حفظ می‌کنند.

ساعت‌های اتمی یک مقیاس زمانی پیوسته و پایدار، زمان بین‌المللی اتمی (TAI) را حفظ می‌کنند برای استفاده روزانه مقیاس زمانی دیگری منتشر شده است: زمان جهانی هماهنگ (UTC).

UTC از TAI مشتق شده است، اما با استفاده از ثانیه های کبیسه با زمان جهانی (UT1)، که بر اساس انتقال روز به شب بر اساس مشاهدات نجومی است، هماهنگ می شود.