بیل مکانیکی که قابلیت پرش دارد!!

در نمودار جهت دار تسلط، تیم A می تواند بر تیم B یا بالعکس مسلط شود، اما نه هر دو ماتریس رأس هر تورنمنت باید ساخته شود و سپس قیمت بیل بکهو صفر تبریز به صورت نهایی را ارسال کنند.

اگر تیم A بر تیم B مسلط شود، برابر با 1 و در غیر این صورت 0 است. پس از آن، M2 محاسبه می شود و سپس A = M + M2. مجموع ردیف A ترجیح آن را نشان می دهد.

بالاترین مقدار مجموع ردیف بهترین جایگزین است، در حالی که کمترین مقدار بدترین جایگزین است.

در این مطالعه، مجموع هر ردیف به دست آمده توسط هر روش برای هر تکنولوژی بیل بکهو مکانیکی برای رتبه بندی نهایی جمع می شود.

روش رتبه بندی روش موقعیت رتبه ای که روش رتبه متقابل نیز نامیده می شود، موقعیت فعلی هر جایگزین را نسبت به هر روش در نظر می گیرد.

فرمول زیر قیمت بیل مکانیکی صفر کیلومتر را تعیین می کند، موقعیت رتبه را برای هر جایگزین نشان می دهد و برای به دست آوردن رتبه بندی نهایی استفاده می شود.

بالاترین مقدار امتیاز رتبه رتبه بدترین جایگزین و کمترین مقدار بهترین جایگزین است.

می توان مثالی برای نشان دادن نحوه عملکرد تراکتور بیل دار را نشان داد، این محصول رتبه ای را ارائه داد تنها دو راه ممکن وجود دارد که برابر با است تا گزینه‌ها را با توجه به اولویت‌هایشان مرتب کنیم هر راه ممکن A و B نشان داده می شود.

 • منابع:
  1. EVALUATION OF EXCAVATOR TECHNOLOGIES APPLICATION OF DATA FUSION BASED MULTIMOORA METHODS
 • تبلیغات: 
  1. ظروف درب داری که زیر زمین رشد نموده اند
  2. ایزوگام سطح بزرگی را پوشش می دهد
  3. سنگ مصنوعی از نظر استحکام با سنگ طبیعی برابری می کند
  4. محصولاتی که می توانید درون سبد حصیری قرار دهید